Porozumienie dotyczące zakazu konkurencji, inaczej zwane klauzulą konkurencyjną, ma na celu ochronę pracodawcy prowadzącego działalność, jako podmiot gospodarczy. Umowa powstrzymuje pracownika od podejmowania działań mogących zaszkodzić pracodawcy i można ją zawrzeć nie tylko na czas trwania stosunku pracy, ale również po jego ustaniu. Na czym dokładnie polega ten kontrakt, co musi zawierać oraz czym grozi jego niepodpisanie? Tego wszystkiego dowiesz się po przeczytaniu poniższego artykułu.

Umowa o zakazie konkurencji w świetle prawa

Kwestie dotyczące zawarcia klauzuli konkurencyjnej pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem reguluje Kodeks pracy w artykule 101. Zgodnie z tym dokumentem:

,,W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).’’ 

Dalej możemy się również dowiedzieć z niego, że: 

,, Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym’’.

Umowa ta podpisywana jest pomiędzy stronami w sytuacji, w której pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby spowodować szkodę pracodawcy. Co ważne, pracownik wbrew pozorom wcale nie ma obowiązku jej podpisać. W praktyce musi się on jednak wówczas liczyć z tym, że w przeciwnym wypadku pracodawca może mu wypowiedzieć umowę o pracę. Klauzula ta musi być również zawarta na piśmie, bo inaczej będzie nieważna i nie wywoła żadnych skutków prawnych. Pisemna forma klauzuli pod rygorem nieważności dotyczy także każdej modyfikacji i jakichkolwiek innych zmian w umowie. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz na stronie: https://adwokatspiewak.pl/umowa-o-zakazie-konkurencji/

Jakie elementy należy zawrzeć w klauzuli konkurencyjnej?

W umowie tej należy przede wszystkim wskazać strony umowy, czas jej obowiązywania oraz zakres zakazu konkurencji. Trudno jest zdefiniować ,,działalność konkurencyjną’’ dlatego przy określaniu zakresu zakazu konkurencji pracodawca musi być niezwykle precyzyjny, nie powinno być tu miejsca na żadne domysły. Dokładnie powinien wskazać rodzaj, zasięg terytorialny i formę prawną zakazu. Ważne jest również to, że może on obowiązywać nie tylko w stosunku do prowadzonej już działalności, ale także tej, która jest dopiero planowana. Dużą wagę należy przywiązać do konkretnego rodzaju działań, które podlegają zakazowi. Jeśli w umowie nie skonkretyzowano terytorium jego obowiązywania, przyjmuje się, że jest to obszar działalności pracodawcy. Teren ten może wówczas ulegać zmianom. W przygotowaniu umowy o zakazie konkurencji pomogą Ci informacje zawarte na platformie internetowej: https://adwokatspiewak.pl/

W jaki sposób umowa o zakazie konkurencji chroni pracodawców?

Co jeśli pracodawca zlekceważy podpisanie klauzuli konkurencyjnej? 

Każdy pracownik ma obowiązek dbać o dobro swojego miejsca pracy oraz chronić poufne informacje na temat firmy. Musi również strzec się przed działaniami, które mogą narazić zakład jak i pracodawcę na szkody. Nawet, jeśli klauzula nie została podpisana pracobiorca nie może prowadzić żadnej konkurencyjnej działalności. W sytuacji, gdy dana osoba nie będzie przestrzegać tych przepisów, pracodawca może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. Może do tego dojść pomimo braku zawarcia klauzuli konkurencyjnej. Jeśli pracownik nie wywiązywał się ze swoich obowiązków lub wykorzystywał zasoby pracodawcy, możliwe jest również rozwiązanie umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.